1093 Budapest
Vámház krt. 5.
+36 1 2176979

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 10.00-18.00
szombat: 10.00-13.00

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

  1. 1.      Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett http://fullmoonshop.hu weboldalra, web-tárhelyre („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat, Érintetteket egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Napfivér és Holdnővér Kft. (1117 Budapest, Szerémi sor 12/a III/14, a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.fullmoonshop.hu weboldal üzemeltetője, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Napfivér és Holdnővér Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.fullmoonshop.hu/adatvedelem címen és fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az oldal használóit.

 

Amennyiben, mint felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérem, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. ( info@fullmoonshop.hu )

 

Napfivér és Holdnővér Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Napfivér és Holdnővér Kft. mint Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

  1. 2.      Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

2.1   Általános Adatkezelési irányelvek

 

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az feleljen meg az Európai Unió Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének, ismert elnevezéssel: a „GDPR”-nek, amely alapvetően szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét és az ilyen adatok szabad áramlását.

 

2.2   Jogalapok melyek alapján személyes adatokat kezelni lehet

 

Magánszemélyek adatait az alábbi jogalapok (minimum) egyikével lehet csak kezelni:

-          az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

-          az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

-          az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

-          az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

-          az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

-          az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen akkor, ha az érintett kiskorú.

 

 

  1. 3.      A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Adatkezelő fullmoonshop.hu weboldalának adatkezelései önkéntes, az érintett hozzájárulásán alapul.

 

Felhívjuk az Adatkezelő részére az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

3.1. A www.fullmoonshop.hu honlap látogatóinak adatai

 

Az adatkezelés célja: a www.fullmoonshop.hu weboldal látogatása során az Adatkezelő, a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

 

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelése, tárolása, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Az adatkezelő, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal így különösen az alábbiakkal:

 

-          1992.     évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

(Avtv., adatvédelmi törvény);

-          2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

-          2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

-          2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

-          2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról ( Infotv.);

-          2013. évi V. törvény – A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

-          2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

-          2017. évi LII. törvény – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

-          Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 

3.2   Az adatok bekerülése és fizikai tárolási helyei

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a bejelentkezés során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikus rögzítésre kerülő adatok a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

 

Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő az e-mailben illetve közösségi oldalakon keresztül megismert adatokat kizárólag az adatközlővel történő kapcsolattartásra használja, adattovábbítás és adatfeldolgozás a megismert adatokkal nem történik.

 

  1. 4.      Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő elérhetőségein.

 

4.1   Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15 – 22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

4.2   Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

-          az adatkezelés céljai,

-          az érintett személyes adatok kategóriái,

-          azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,

-          a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,

-          a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga,

-          a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

-          az adatforrásokra vonatkozó információ,

-          az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is,

-          valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 hónapon belül a tájékoztatást köteles megadni.

 

4.3   Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

4.4   Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

-          személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

-          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

-          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

-          a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

-          a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

-          a személyes adatok gyűjtésére, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 

-          a vélemény - nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

-           a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

-          a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján,

-          jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

4.5   Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

-          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,

-          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását,

-          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

-          az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogai védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

4.6   Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

4.7   Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő, a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

4.8   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

4.9 Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

4.10 Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

4.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név:                      Nemzeti és Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon:              +36 1 3911 400

Fax:                       +36 1 3911 410

E-mail:                  ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                http://www.naih.hu

 

  1. 5.      Fogalmak

 

-           „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

-          „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

-          „tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

-          „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

-          „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

-          „adattovábbítás”: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

-          „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-          „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

-          „nyilvánosságra hozatal”: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

-          „adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

-          „adatzárolás”: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

-          „adatmegsemmisítés”: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

-          „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

-          „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

-          „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

-          „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

-          „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

-          „harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

-          „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

  1. 6.      Az Adatkezelő adatai

 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel:

 

Postai úton:       Napfivér és Holdnővér Kft. 1117 Budapest, Szerémi sor 12/a III/14

Telefonon:         +36 1 2176 979, +36 20 5386191

E-mail-ben:        info@fullmoonshop.hu

 

A Napfivér és Holdnővér Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal ( Név, e-mail cím ) együtt az adatközléstől illetve a kommunikáció befejezésétől számított legfeljebb  3  hónap elteltével töröl, kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll.

 

Név:                                                                     Napfivér és Holdnővér Kft.

Székhely:                                                           1117 Budapest, Szerémi sor 12/a III/14

Telephely:                                                         Full Moon Shop - 1093 Budapest, Vámház Krt. 5.

Cégjegyzékszám:                                            01-09-703937

A bejegyző bíróság megnevezése:           Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                                           12798146-2-43

Telefonszám:                                                   +36 1 2176 979, +36 20 538 6191

E-mail:                                                                 info@fullmoonshop.hu

 

 

  1. 7.      Technikai adatok

 

 

Adatkezelő a birtokába jutott adatokat saját, jelszóval védett számítástechnikai rendszerein és adattárolóin tárolja a székhelyén illetve telephelyén.

Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

 

Név:                      Systech Global Kft.

Székhely:            1068 Budapest, Király u. 80.

E-mail:                  support@systech.hu

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa mind a papíralapú, mind pedig az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését.

Gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse valamint, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

Biztosítja a rendelkezésre állást gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

Ennek körében a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, és biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek, adatbázisok jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott.

 

7.1 Cookie-k (Sütik)

 

7.1.1 A sütik feladata

 

-          Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,

-          megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket,

-          megkönnyítik a Weboldal használatát,

-          minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az “Rendben” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

 

7.1.2.Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.fullmoonshop.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt egyéb eszközről.

 

7.1.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

 

Az Adatkezelő a fullmoonshop.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analitycs statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

  1. 8.      Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok köre

 

8.1 Kapcsolatfelvétel az adatkezelővel e-mailben

 

Amennyiben e-mailben (info@fullmoonshop.hu) felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel, tájékoztatást, információt kér a termékeinkkel, illetőleg az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatban, az Adatkezelő az e-mailben, szereplő személyes adatait (Név, E-mail cím, valamint más önként megadott adatait) megismeri. Tájékoztatjuk, hogy az adatai kezeléséhez ez esetben az üzenet megküldésével hozzájárul. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adatkezelés célja: tájékoztatás, információkérés.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulását az üzenet megküldésével adja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek

Érintettek kategóriái: üzenetet küldő ügyfelek

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, valamint más önként megadott adat

A megadott adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.

Adatkezelés időtartama: a kommunikáció befejezésétől számított legfeljebb 3 hónap elteltével az üzenetek törlésre kerülnek, kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll.

Adattovábbítás: Nincs.

8.2. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel weboldalon keresztül

Amennyiben a weboldalunk látogatása során a ( www.fullmoonshop.hu/kapcsolat ) menü alatt közvetlenül veszi fel velünk a kapcsolatot, az oldalunk automatikusan az e-mail címünkre irányítja és adatkezelése megegyezik a 8.1 pontban leírtakkal.  

A www.fullmoonshop.hu , weboldal látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja, az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése valamint (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

 

8.3   Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel közösségi oldalon keresztül

Az Adatkezelő elérhető a Facebook ( www.facebook.com/fullmoonshop.hu ) közösségi portálon.

A közösségi oldal használata és azon keresztül az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre azon természetes személyek, aki az adatkezelő közösségi oldalait vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, értékelik.

A kezelt adatok köreivel kapcsolatban egy közösségi oldal működtetése közbe, a közösségi oldal kialakítása miatt az adatkezelő óhatatlanul látni fogja az oldala követőinek publikussá tett képeit, egyéb adatait, de az érintett képének kezelése nem egyeztethető össze az adatkezelés céljával.

Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

A közösségi portálokon való jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, tehát az Adatkezelő marketingje.

Az Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként járul hozzá az adatkezeléshez, így például az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedvelésével.

Az Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

Az Adatkezelő közösségi oldalán képeket/ videó felvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Amennyiben nem tömegfelvételről vagy közéleti szereplésről készült felvételekről van szó (Ptk. 2:48 §), az Adatkezelő mindig kikéri az Érintett hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat.

Adatkezelés időtartama: az Érintett kérésére törlésig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan.

Az adatok forrása közvetlenül az Érintettől.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető szervezet, mint Adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más automatizált adatkezelést, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltető szervezet lesz.

 

  1. 9.      Egyéb rendelkezések

 

A tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a magyar Nemzeti bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyi és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

 

Hatályos: 2018. Május 24. napjától